¡Solo ahora 15% Descuento en tu Matricula! Dto. hasta el 31 de Mayo. Hay 122 Plazas pendientes de Convocar

Agent Rural per la Generalitat de Catalunya

Agent Rural per la Generalitat de Catalunya

Oposiciones Agent Rural Catalunya

El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l'any 1986 i és l'únic col'lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presència a tot el territori català. Si t'agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.

A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d'especialitzar progressivament els agents rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental.

En la feina diària d'un agent rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació d'incendis forestals; fauna protegida, caça i pesca; recursos forestals; i espais naturals protegits

Característiques Rurals Catalunya

Temari Agent Rural

Entrevista Personal

Preparació Proves Físiques

Acadèmies de Preparació

Simulacres d'examen

Curso Inici al Dret

Funcions Forestals Catalunya

 • Vigilància: com a agent de l’autoritat, el compliment de la normativa en matèria de caça, pesca, incendis forestals, espais naturals, etc., tot coneixent la normativa i els procediments administratius.
 • Inspecció: Tasques d’investigació ordinària, identifi cació de persones, comisos, mesures cautelars, recollida de proves, aixecament d’actes, etc. Es poden realitzar d’ofi ci o a instàncies de l’autoritat judicial o dels serveis jurídics del departament.
 • Col.laboració en la gestió: participació i col•laboració seguint les directrius dels tècnics competents del departament per tal d’aconseguir els objectius marcats per aquests tècnics i/o les disposicions legals.
 • Investigació: anàlisi de les infraccions detectades en les diferents matèries, amb la fi nalitat d’esbrinar-ne l’abast, les causes i els presumptes autors.
 • Informació i assessorament als ciutadans: reorientació de l’educació vers el desenvolupament sostenible. Impulsar conductes respectuoses amb el medi ambient. Assessorament dels titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l’objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament

Requisits Auxiliars Rurals de Catalunya

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
 • Estar en possessió deltítol de batxillerat, equivalent o superior.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
 • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • No tenir antecedents penals. 

Proves Oficials Agents Rurals Generalitat

Les proves consten de 3 fases:

PRIMERA FASE: Oposició

 • Primera prova: coneixements i aptitudinal. De caràcter obligatori i eliminatori. La primera prova consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:
  • Primer exercici. Qüestionari de coneixements. (Qüestionari tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 8 de reserva) sobre el contingut del temari general i del temari específic.
  • Segon exercici. Tests aptitudinals. Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.
 • Segona prova: Prova de personalitat. Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social.
 • Tercera prova, Aptitud física. 
 • Quarta prova: prova d'adequació psicoprofessional.
 • Cinquena prova: prova mèdica.
 • Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana.

FASE 2: Concurs de mèrits

Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran els mèrits:

 • Serveis prestats en qualsevol Administració pública desenvolupant funcions de la categoria d'agent de l'escala bàsica.
 • Titulacions acadèmiques.
 • Competència en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
 • Coneixements de llengua catalana.
 • Coneixements d'idiomes estrangers.
 • Altres tipus de llicències d'armes

FASE 3: Curs selectiu

Té una durada de 530 hores, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE 4: Període de pràctiques 

FAQs Agent Rural Catalunya

Quin és el salari d'un Agent Rural de Catalunya?

El sou que tindràs quan siguis Agent Rural de Catalunya és de, al voltant, 35.000€ anuals. Això podrà variar segons complements, antiguitat i experiència.

Com són les oposicions de Forestals a Catalunya?

Hauràs de realitzar quatre proves d'oposicions, mèrits, curs selectiu i un període de pràctiques, així com complir els requisits que s'indiquen en aquesta mateixa pàgina.

A Catalunya, quines funcions té un guarda forestal?

Protegeix i vigila el medi natural, investiga, vigila i extingeix incendis forestals i dona suport a les activitats mig ambientals de la Generalitat, entre altres activitats.

On pot treballar un Agent Rural?

Un guarda forestal a Catalunya pot treballar com llenyataire, assessor forestal o guarda de parc, entre altres.

TE INFORMAMOS SIN COMPROMISO

Rellena el formulario para que el centro pueda responderte.

0034

Comparte ésta página: